TRAJNIM DHE MENTORIM: Menaxhimi i ndërmarrjeve sociale

Trajnim dhe mentorim: Menaxhimi i ndërmarrjeve sociale

Cikli i trajnimit dhe mentorimit shërben për të fuqizuar aftësitë e OShC-ve shqiptare dhe në veçanti për të siguruar aftësi specifike në lidhje me prezantimin e projekteve brenda thirrjes së parë të subgrantimit të projektit. Të gjitha organizatat e interesuara për të marrë pjesë janë të ftuara të dërgojnë një email kontaktit andrea.loiacono@engiminternazionale.org brenda datës 6 Prill.
Organizatat e interesuara për të marrë pjesë në vizitën e pasurisë së konfiskuar në Elbasan dhe në pastiçerinë sociale KeBuono në Fier, janë të ftuara të dërgojnë një email kontaktit andrea.loiacono@engiminternazionale.org brenda datës 8 Prill ora 13.00.

07 Prill orë
10:00 - 11:30 Moduli 1: Sesion informimi online ENGIM
(ON LINE)
09 Prill orë
10:00 - 11:30 Moduli 2: Vizitë në pasurinë e konfiskuar në Elbasan ENGIM
(NË PREZENCË)
09 Prill orë
12:30 - 14:00 Moduli 3: Vizitë në pastiçerinë sociale KeBuono në Fier, prezantimi i rastit të studimit KeBuono, një model e ndërmarrjes sociale formuese ENGIM
(NË PREZENCË)
12 Prill orë
9:30 - 13:00 Moduli 4: Përfshirja profesionale dhe sociale dhe zgjerimi i saj për përfshirjen e personave në disavantazh Bashkimi Social Fare
Comunita’ (ON LINE)
13 Prill orë
9:30 - 13:00 Moduli 5: Zbatimin dhe qëndreushmërinë e modelit te ndërmarrjes sociale Bashkimi Social Fare Comunita’ (ON LINE)
14 Prill orë
10:30 - 12:30
14:30 - 16:30 Moduli 6: Përgatitja e një plan biznesi Universiteti “Sacro Cuore” Shkolla e Lartë e Biznesit (ON LINE)
15 Prill orë
10:30 - 12:30
14:30 - 16:30 Moduli 7: Social Business Model Canvas Universiteti “Sacro Cuore” Shkolla e Lartë e Biznesit (ON LINE)
19 Prill orë
10:00 - 14:00 Moduli 8: Cfare eshte Sipërmarrja Sociale; koncepte dhe shkollat e mendimit mbi sipermarrjen sociale; modele te ndryshme te Sipermarrjeve Sociale ne Shqiperi; raste studimore te sipermarrjeve sociale ne Europe dhe ne Shqiperi PartnersAlbania
(ON LINE)
21 Prill orë
10:00 - 14:00 Moduli 9: Menaxhimi Financiar dhe Kontabiliteti në Sipërmarrjen Sociale PartnersAlbania
(ON LINE)
22 Prill orë
10:00 - 14:00 Moduli 10: Kornizat ligjore ne lidhje me Sipërmarrjen Sociale në Europë dhe në Shqipëri; burimet e financimit për Sipërmarrjen Sociale PartnersAlbania
(ON LINE)
23 Prill orë
10:00 - 14:00 Moduli 11: Impakti Social i Sipermarrjeve Sociale PartnersAlbania
(ON LINE)

RISE-ALB: Strengthening of Social Entrepreneurship in Albania - Budget Reference: AID 011864. Financed by the AICS – Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo - Co-financed by OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), thanks to a contribution from the Government of the United Kingdom of Great Britain Northern Ireland represented by the Foreign Commonwealth and Development Office.

Share this post